Nevelési elveinkről

 •  

  Attól a pillanattól kezdve, amikor a gyermekét beíratja óvodánkba, új szakasz kezdődik az életében.

  Nekünk felnőtteknek közös felelősséget kell vállalnunk, hogy minden gyermek egyéniségének megfelelően, természetes módon élhesse át a gyerekkor szépségeit vagy nehézségeit. Ha azt szeretnénk, hogy egészséges, kiegyensúlyozott felnőtt váljék belőle, akkor már most mindent el kell követnünk, hogy társaival és az idegen felnőttekkel kialakuló kapcsolatai érdekesek, tartalmasak, biztonságot nyújtóak legyenek.

  Nevelési programunkat is ennek jegyében írtuk meg, melynek lényeges jellemzője a gyermekközpontúság és az egyéni bánásmód. A hagyományos óvodai tevékenységek mellett szerepet kap a német nyelv játékos formában történő megszerettetése, a magyar és a német kultúrához tartozó ünnepek, hagyományok ápolása, az anyanyelvi és az egészséges életmódra való nevelés. Azokból az óvodai kétnyelvűséget érintő kutatási megállapításokból indultunk ki, hogy az óvodás gyermek egy második nyelvet ugyanolyan technikákkal, eljárásokkal sajátít el, mint az anyanyelvét. Ebben a folyamatban kiindulási alap a gyermek mozgásigénye, érdeklődése, kíváncsisága, mintakövetése, utánzókészsége.

  Nevelőtestületünk arra törekszik, hogy olyan gyermekeket neveljen, akik érzelmileg gazdagok, képesek toleránsak lenni. Kötődnek környezetükhöz, a kisebbségi léthez, kultúrához, értékekhez. Igénylik az újabb ismeretszerzést, érdeklődőek, együttműködőek.

  Küldetésünknek tekintjük, hogy óvodai tevékenységünk szolgálja, tervezze, szervezze, feltárja és támogassa a város kisebbségi és a kisebbségek iránt érdeklődő lakosság kétnyelvű (magyar-német) óvodai szükségleteit, hozzájáruljon a kisebbségi életminőség fejlesztéséhez.

 • Céljaink

  Óvodánkban nevelési-pedagógiai cél a gyermeki személyiség kibontakoztatása az életkori és egyéni sajátosságok, az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével, kétnyelvű környezetben.

  Célunk a gyermeket a hároméves nevelési folyamatban sokoldalú képességfejlesztéssel a német nyelvű szituatív beszédigeljuttatni. Az általános iskolaképességen belül a kétnyelvűség speciális képességeit erősíteni.

  Törekszünk a német kisebbség még élő szokásainak megismertetésére, nyelvének, kultúrájának ápolására mind a hétköznapi tevékenységrendszerben, mind pedig az ünnepeken.

 • Feladataink

  A játékot alapvető és legfőbb tevékenységformának tekintjük. Azt szeretnénk segíteni, erősíteni, hogy a játék minél sokrétűbb tájékozódó tevékenységgé váljon. A szükséges feltételek biztosításával lehetőséget adunk a gyermeki benyomások, tapasztalatok feldolgozására, bővítésére, kiegészítésére.

  Fontosnak tartjuk a szabad választás, a döntés képességének kialakítását, a folyamatos megerősítést, mely a pozitív érzelmi töltés megtartását segíti.
  A gyermek anyanyelvén képes játszani, ezért a nyelvhasználat a játékban az egyéni képességek, egyéni affinitás függvénye.

 • Kapcsolat a szülői házzal

  A gyermekek nevelése csak a szülői házzal együtt valósulhat meg, ezért szeretnénk optimálisan kialakítani a kapcsolatot, nem csak a gyermekek közt és gyermekekkel, hanem a szülők közt és a szülőkkel is. Éppen ezért igyekszünk az egyes családok szokásait és együttélési szabályait megismerni és elfogadni. Ennek érdekében sok közös programot szervezünk a szülőkkel.

  Amennyiben szeretné óvodánkat még közelebbről megismerni, kérjük, látogasson el hozzánk.